Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони […]
 

Lamiaceae

Acinos alpinus, Acinos arvensis, Acinos suaveolens, Ajuga chia, Ajuga genevensis, Ajuga laxmannii, Ajuga pyramidalis, Ajuga reptans Ballota nigra, Betonica bulgarica, Betonica officinalis, Calamintha grandiflora, Calamintha nepeta, Clerodendrum thomsoniae, Clinopodium vulgare, […]

 

Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове. Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. […]

 

Реликти, ендемити, космополити

Реликти широко разпространени през миналите геологични епохи Поради изменения в климатичните условия са с твърде ограничен ареал (реликтов) С различна еволюционна възраст Според името на епохата през която са били […]

 

Семейство Lamiaceae (Labiatae) /Устноцветни/

Предимно тревисти растения[w] Стъбла: четиристенни. Листа: прости, срещуположни. Цветове: двуустни, в лъжливи прешлени в пазвите на листата или връхни класовидни съцветия. ↑ Ca(5) Co(2+3) A2,+2 G(2) ⚥ Опрашване: Високо специализирани […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти