проекти

Биосистематично проучване на род Orobanche в България
ръководител на проекта: Кирил Стоянов
консултант: доц. д-р Георги Стойчев
Финансиране от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 2003-2005.
проектът представлява предварително проучване по дисертационна тема резултатите са представени на изложнието „Агра’2006“

Биосистематично проучване на род Rumex (Polygonaceae) в България
ръководител на проекта: Цветанка Райчева
консултант: проф. д.б.н. Илия Чешмеджиев
Финансиране от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 2004-2006.
проектът представлява предварително проучване по дисертационна тема

Проучване на биоразнообразието на сем. Orobanchaceae в България чрез прилагане на биохимични маркери
ръководител на проекта: ст.н.с. I ст. д.б.н. Аглика Едрева (Институт по генетика)
членове на екипа: Аглика Едрева, Кирил Стоянов и Емилия Гешева (Институт по генетика)
Финансиране от бюджета на Институт по генетика – БАН. 2006-2007.

Taxonomic study on the Bulgarian representatives of subgenus Rumex (AT-TAF-2666)
ръководител на проекта: гл.ас. Цветанка Райчева
изследванията са проведени в Природонаучния музей във Виена и Института по ботаника към Виенския университет, в периода от 05.02.2007 до 03.03.2007.
Финансиране по програмата SYNTHESYS

Програма за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Община Нова Загора (период 2008-2017 г.)
ръководител: Христо Николов (Сдружение „Зелени Балкани“)
членове на екипа: Христо Николов, Огнян Тодоров, Кирил Стоянов, Георги Стоянов

Taxonomic study on the Bulgarian representatives of Orobanchaceae (AT-TAF-3133)
ръководител на проекта: гл.ас. Кирил Стоянов
изследванията са проведени в Природонаучния музей във Виена и Института по ботаника към Виенския университет, в периода от 20.08.2007 до 16.09.2007.
Финансиране по програмата SYNTHESYS

Comparative taxonomic study on the Bulgarian representatives of Orobanchaceae (ES-TAF-4407)
ръководител на проекта: гл.ас. Кирил Стоянов
изследванията са проведени в Кралската ботаническа градина в Мадрид, в периода от 01.09.2008 до 14.09.2008.
Финансиране по програмата SYNTHESYS

Еволюционни механизми и биологично разнообразие в подрод Rumex (Rumex L., Polygonaceae) в България
вносител: доц. д-р Димитър Греков (Аграрен университет – Пловдив)
членове на екипа: Цветанка Райчева, Десислава Димитрова, Йохан Грайлхубер, Нейко Нейков, Соня Цонева
Финансиране от Фонд «Научни изследвания» към Министерството на образованието и науката

Изграждане на мултифункционална лаборатория по генетични и молекулярни маркери за оценка и инвентаризация на национално значими растителни и животински ресурси (ИФС-Б-606). Координатор: доц. д-р Е. Иванова. Базова организация: ПУ «Паисий Хилендарски». Модул 2. Ръководител: доц. д-р И. Денев. Членове на екипа от АУ-Пловдив: гл. ас. д-р Кирил Стоянов и гл. ас. Цветанка Райчева

Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) (20-08)
ръководител: гл. ас. д-р Кирил Стоянов
екип: гл. ас. д-р Цветанка Райчева, гл. ас. д-р Мария Лачева, гл. ас. Ценка Радукова, ас. Цветана Минчева
Финансиране от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 2008-2010.

Изграждане на Национален център за върхови научни постижения в областта на биоразнообразието и екосистемните изследвания – CEBDER. Базова организация: Централна лаборатория по обща екология при БАН. Ръководител: ст. н. с. II ст. д.б.н. Бойко Георгиев. Работен пакет 6. Развитие инфраструктурата за съхраняване научните колекции в областта на биоразнообразието. Ръководител: ст.н.с. д-р П. Стоев. Задача 6.2. Развитие на инфраструктурата за съхраняване и дигитално каталогизиране на типовите материали в Хербариума на Аграрния университет – Пловдив. Ръководител: гл.ас. д-р К. Стоянов. Членове: гл. ас. д-р Цв. Райчева и Р. Петрова. срок 2008-2012 г.

Building of capacity for control of Broomrape’s outbreaks in Western Balkans. Project Coordinator: Dr. I. Denev. University of Plovdiv. Participants from Bulgaria: Dr. K. Stoyanov, Dr. A. Irikov. NATO Science for Peace and Security Programme

Биологично разнообразие на род Iris L. в българската флора (02-10). Ръководител: доц. д-р К. Кожухарова. Оперативен ръководител: гл. ас. д-р Цв. Райчева, член на екипа: гл. ас. д-р К. Стоянов. Финансиране от бюджета на АУ-Пловдив. срок 2010-2012 г.

Impact of agricultural land use on biodiversity and regional distribution of broomrapes (Orobanchaceae) in the Balkans. (ERA 117/01) JEPR Coordinator: Dr. Iliya D. Denev. Project partner 1: Agricultural University of Plovdiv, participants: Dr. K. Stoyanov (coordinator) & Dr. Tz. Raycheva. Финансиране по програмата See-era.net

Проучване на биоразнообразието и регионалното разпространение на паразитните растения от сем. Orobancheceae на Балканския полуостров (ДТК02/40) Срок: 2010-2013 г. (анекс до 2015 г.); Ръководител: доц. д-р Цвета Христева, Институт по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив; Партньори: доц. д-р Кирил Стоянов, Аграрен Университет – Пловдив; доц. д-р Илия Денев, ПУ “П. Хилендaрски” и проф. дсн Росица Бъчварова, Агробиоинститут. Членове на екипа от АУ-Пловдив: доц. д-р К. Стоянов, доц. д-р Цв. Райчева, ас. Цв. Минчева.

Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информацията за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики
Ръководител: проф.дн Сийка Стоянова (ИРГР – Садово). Научен колектив: доц. д-р Катя Спасова Узунджaлиева (ИРГР – Садово), гл.ас. д-р Гергана Николова Дешева (ИРГР-Садово), ас. Евгения Костадинова Вълчинова (ИРГР-Садово), доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева (АУ – Пловдив, Катедра „Ботаника”), доц. д-р Кирил Христов Стоянов (АУ – Пловдив, Катедра „Ботаника”). Проектът е финансиран от ПУДООС за периода 2014-2016г.

STACCATO – SusTaining AgriCultural ChAnge Through ecological engineering and Optimal use of natural resources – ДО 02/2, ФНИ, 2016-2019. Ръоводител: доц. д-р Татяна Билева. Екип от АУ: доц. д-р Жулиета Арнаудова, доц. д-р Димка Хайтова, доц. д-р Цветанка Райчева, доц. д-р Кирил Стоянов.

Биологично разнобразие на род Crocus L. (Iridaceae Juss.) в българската флора
Ръководител: доц. д-р Цветанка Райчева. Научен колектив: доц. д-р Кирил Стоянов, доц. дсн Самир Наимов, гл. ас. д-р Елена Апостолова-Кузова, доц. д-р Катя Узунджалиева, д-р Юлиан Маринов, Владимир Трифонов, Гергана Карайчева, Николай Трифонов. Финансиране от бюждета на АУ-Пловдив, 2019-2019 (09-19).

КП-06-Н31/5. Биологично разнообразие и таксономична структура на сем. Iridaceae Juss. в българската флора, 2020-2022. Финансиран от МОН. Ръководител: доц. д-р Ц. Райчева , участващи институции АУ-Пловдив и ПУ „Паисий хилендарски“

Мобилен интерактивен определител на местни и чужди растения в България
Ръководител: доц. д-р Кирил Стоянов. Научен колектив: доц. д-р Цветанка Райчева. Консултант: Проф. д.б.н. Илия Чешмеджиев. Финансиране от бюждета на АУ-Пловдив, 2019-2021 (06-19).

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти