Катедра Ботаника и Агрометеорология към Аграрен университет – Пловдив

Адрес: Аграрен Университет, Агрономически Факултет, Менделеев 12, 4000 Пловдив, България

Учебна зала 316А в катедра Ботаника.

Department Botany and Agrometeorology, Agricultural University of Plovdiv


Address: Agricultural University, Faculty of Agronomy, Mendeleev 12, 4000 Plovdiv, Bulgaria

преподаватели от направление Ботаника

Staff of section Botany

преподаватели от направление Агрометеорология

Staff of section Agrometeorology

помощен персонал
 • Радослава Петрова, главен експерт
  Radoslava Petrova, senior expert

Катедрата е основана през 1946 г. като комплексна катедра по земеделска ботаника и метеорология, с ръководител проф. К. Киряков. През 1963 г. се отделя като катедра „Земеделска ботаника“, с ръководител проф. Стоян Димитров. В катедрата са работили проф. Димитър Делипавлов (от 1948 г.), проф. Иван Ковачев (от 1958), проф. Мария Попова (от 1959 г.), проф. Димитър Терзийски (от 1961 г.), проф. Илия Чешмеджиев (от 1963 г.), ст.н.с. Димо Граматиков (от 1962 г.), доц. д-р Георги Стойчев (от 1982 до 2005 г.), доц. д-р Кунка Кожухарова (от 1984 до 2010 г.), доц.д-р Анна Николова (до 2022 г.), доц. д-р Калинка Кузмова (до 2022 г.), доц д-р Х. Анастасов (до 2023 г.).

Бивши преподаватели в направление Ботаника:

 • проф. д.б.н. Стоян Генчев Димитров (1918-1994)
  Роден на 28.08.1918 в с. Радовци, Габровско. През 1938 г. завършва гимназия в Габрово. 1942: завършва Агрономо-Лесовъден факултет на Софийски Държавен Университет „Климент Охридски“. 1943: стажант в млекарско училище в гр. Брезник. 1944:офицер на фронта, където е тежко ранен. 1947: асистент в Агрономо-Лесовъдния факултет на Пловдивския Университет. 1952: доцент в катедра Ботаника на ВСИ. 1958: заместник ректор на ВСИ. 1962: професор по ботаника в катедра Ботаника на ВСИ. 1975: получава научната степен „Доктор на биологическите науки“ и званието „Заслужил деятел на науките“. 1975-1983: – ръководител на катедрата по ботаника

 • проф. Димитър Данаилов Делипавлов (1919-2000)
  Роден на 20.07.1919 в с. Равногор, Пазарджишко. Завършва гимназия в Пещера. 1944: Завършва агрономство в Агрономическия факултет на Софийския университет. 1948: Постъпва като асистент в Катедрата по земеделска ботаника към ВСИ- Пловдив. 1960: Защитава дисертация на тема „Ливадно растителни асоциации по поречието на р. Стряма“. 1961: доцент. 1966-1968: Заместник декан на Агрономическия факултет на ВСИ. 1969: професор. Преподава в катедрата до 1984, когато се пенсионира.

 • проф. Иван Ковачев (1927-2013)
  1927: Роден в с. Устина, Пловдивска област. 1952: Завършва висше образование във ВСИ-Пловдив. 1953: Започва работа като агроном в с. Устина, Пловдивска област. 1958: Постъпва като асистент в катедрата по Ботаника на ВСИ-Пловдив. От 1962 г. е старши асистент, от 1965- главен асистент. 1967: кандидат на селскостопанските науки. 1971: доцент. 1988: професор

 • проф. д.б.н. Илия Василев Чешмеджиев (1930-2021)
  1930: роден в Ямбол. 1955: завършва ВСИ „Г.Димитров“ – София. 1956: агроном в с. Елхово. 1958: учител в с. Бояново, Ямболско. 1960: учител и заместник директор на ЕСПУ в Ямбол. 1963: асистент в катедрата по ботаника към ВСИ – Пловдив. От 1973 г. е главен асистент. 1972: кандидат на биологическите науки. 1980: доцент. 1989: доктор на биологическите науки. 1991: хабилитиран за професор. 1993: заместник ректор на ВСИ по учебната работа

 • проф. д.б.н. Димитър Терзийски (1932-2015)
  7.10.1932: роден в с. Долно Озирово окръг Монтана. 1960: завършва ВССИ – София. 1961: асистент в катедрата по ботаника във ВССИ – София. От 1965 е старши асистент, от 1971 – главен асистент. През периода 1966-1970 е аспирант в Москва и работи по проблемите на растителната цитоембриология. 1971: кандидат на биологическите науки. 1973: 6 месечна специализация по приложение на електронната микроскопия в Ботаниката в Биологическия факултет на университета в Париж. 1974: хабилитиран за доцент. 1976: доцент в катедрата по ботаника във ВСИ-Пловдив. 1980: специализация по проблемите на електронната микроскопия и цитоембриологията в С.Петербург – Русия. 1986: доктор на биологическите науки. 1987: специализация в университета в Токио – Япония. 1987-1989: Заместник декан на Агрономическия факултет, ВСИ. 1989: професор. 1989-1991: заместник ректор на ВСИ по учебната работа. 1991: ръководител на катедрата по ботаника до 2000 г, когато се пенсионира

 • проф. к.б.н. Мария Попова (1932-2019)
  1932: родена в с. Кръстевич, Пловдивска област. 1956: завършва Лозаро-градинарския факултет на ВСИ – Пловдив. От същата година е агроном в с. Исперихово, Пловдивска област. 1959: асистент в катедрата по ботаника във ВСИ – Пловдив. От 1963 г. е старши асистент. 1970: кандидат на биологическите науки. 1971: главен асистент. 1973: доцент. 1982: професор. Декан на факултета за обществени професии. 1989: ръководител на катедрата по ботаника. 1991: заместник ректор на ВСИ – Пловдив. Излиза в пенсия през 2001 г., постъпва като преподавател в Земеделски колеж – Пловдив.

 • доц. д-р Георги Тодоров Стойчев (1942-2005)
  Роден на 18.06.1942. в с. Щръклево – Русенска област. 1967: завършва специалност Биология в Пловдивски Университет. 1974: втора специалност Агрономство-лозароградинарство във ВСИ – Пловдив. 1967-1972: главен специалист по гъбопроизводство Гъбозавод Красен. 1972-1981: научен сътрудник към лаборатория по микология при ВСИ. 1982: старши асистент в катедра Ботаника на ВСИ. 1982: главен асистент. 1991: кандидат на биологическите науки. 1997: доцент в катедра Ботаника. 1999-2005: ръководител на катедра Ботаника

 • доц. д-р Кунка Стоянова Кожухарова (1948-2015)
  Родена в гр. Пловдив на 22.03.1948 г. Завършила Висш Селскостопански Институт (1970).
  1973: Постъпва на работа в Ботаническата градина на катедра Ботаника при ВСИ
  1983: Защитава кандидатска дисертация на тема „Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка /Rosa canina L./ и тяхното използуване”.
  1984: Асистент към катедра Ботаника. 1985: Старши асистент. 1987: Главен асистент. 5.05.2005: Доцент по екология и опазване на екосистемите (ботаника). Пенсионира се през 2013 г.

 • д-р Анна Николова, доцент, (+)
  Dr. Anna Nikolova, docent (associated professor)

 • д-р Христо Анастасов, доцент
  Dr. Hristo Anastassov, docent (associated professor)

   
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти