Определител на растенията в България

Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003 (2011).
под научната редакция на проф. д-р Д.Делипавлов и проф. д.б.н. И.Чешмеджиев
Определител на растенията в България
(Трето преработено и допълнено издание) Академично издателство на Аграрен университет – Пловдив

Определителят съдържа таблици за определяне на семействата, родовете, видовете и подвидовете на висшите растения (без семействата на отдел Bryophyta) и разпространени на територията на България. В него са включени всички естествени (3800) и най-широко срещаните (528) интродуцирани и култивирани видове. Той е предназначен за практическото обучение на студентите от Аграрния университет в гр. Пловдив по систематика на растенията, но може да се ползва и от студенти от други висши учебни заведения в страната, които изучават ботаника.
Книгата представлява интерес за агрономи, лесовъди, биолози, за специалисти, които изучават растителните ресурси и биологичното разнообразие, лечебните и декоративните растения, редките и застрашените от изчезване видове, както и за широк кръг читатели, интересуващи се от българската флора.

Delipavlov, D., I. Cheshmedzhiev, M. Popova, D. Terzijski, I. Kovatchev. 2003 (2011).
Key to the Plants in Bulgaria
Agricultural University Press – Plovdiv


тук можете да изтеглите най-новото издание безплатно

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти