Надцарство Prokaryota /Прокариоти/

Състои се от две филогенетично отдалечени царства: Archaea[w] и Bacteria[w]. Фотосинтезиращи представители са известни само от второто.

Царство Bacteria /Бактерии/


 • Бактериална хромозома (нуклеоид)[w]
 • Клетъчна стена от пептидогликан (муреин) [w]
 • Полизахаридна слизеста капсула [w]
 • Липсват вътрешни мембрани, ядро, пластиди, митоходрии и цитоскелет
 • Разнообразие в биологията и местообитанията
 • Анаеробни[w] и аеробни[w]. Автотрофи и хетеротрофи[w].
 • Ендосимбионтен произход[w] на хлоропласти и митохондрии

Разнообразие при фотосинтезиращите бактерии

 • Зелени аеробни фотоавтотрофи с хлорофил А [w]
  • Cyanobacteria (Cyanomychota)[w] – екзосимбионти при лишеи (Nostoc[w]) и ендосимбионти при всички растения (хлоропласти)
  • Chloroxybacteria – екзосимбионти при животните (Protochloron[w]). Последните класификации ги обединяват с Cyanobacteria
 • Серни анаеробни с бактериохлорофил [w]
  • Chlorobi – серни зелени фотоавтотрофи (Chlorobium) [w]
  • Proteobacteria[w] – серни пурпурни фотоавтотрофи (Chromatium, Rhodopseudomonas[w])
  • Chloroflexi[w] – зелени несерни фотохетеротрофи (Chloroflexus[w])

Отдел Cyanobacteria (Cyanomychota) /Цианеи (Синьозелени делки)/

Особености [wm]

 • Фотосинтезиращи вегетативни клетки
  • Хроматоплазма
  • Тилакоиди с мембранно включен хлорофил, не образуват ламели
  • Фикобилизоми (съдържат сини фикбилини)
  • Центроплазма – с нуклеоид
  • Газови вакуоли и карбоксизоми
  • Обвивка
  • 4-пластова клетъчна стена, със среден твърд муреинов пласт и външна мембрана
  • Наличие на слизеста капсула (обща за дъщерните клетки)
 • Хетероцисти: специални клетки за азотфиксация – по-големи клетки, с двойна обвивка, най-чести места на разкъсване на нишката
 • Акинети (спори): период на покой при неблагоприятни условия
 • Движение при някои представители (Oscillatoria)
 • Едноклетъчни, колониални и многоклетъчни
  • Едноклетъчни.
  • Нишковидни цианеи: разклонени (истинско или лъжливо) и неразклонени
  • Образуване на колонии, понякога със специфична форма и големи размери
 • Размножаване
  • Вегетативно: делене на клетката на две, от периферията към центъра.
  • Безполово: наноцити, ендоспори, екзоспори и хормогонии.
   • Наноцити: дребни, от бързо делене
   • Ендоспори: по-едри
   • Екзоспори: при пъпкуване
   • Хормогонии: при нишковидните – разкъсване при хетероциста; могат да се движат

Класификация и представители

 • разред Chroococcales: полизахаридна капсула, едноклетъчни и колониални.
  • род Merismopedia[w]: в морски и сладки води
  • род Chroococcus: по влажни скали, стени
  • род Gloeocapsa: по влажни скали
  • род Microcystis: в еутрофни води – причиняват “цъфтеж”
  • род Chamaesiphon
 • разред Pleurocapsales: плеврокапсални нишковидни, колониални или псевдопаренхимни. – Pleurocapsa

 • разред Oscillatoriales: подвижни нишковидни, без акинета и хетероцист. Размножаване чрез хормогонии.
  • род Oscillatoria[w]: В дъната на сладководните водоеми
  • род Spirulina[w]: Космополитни. В Чад се използват за храна. До 60% белтък в клетките. Използван за “космическа храна”.
  • род Phormidium: в термални извори и басейни, в температури около 50°C; почвени.
 • разред Nostocales: Нишковидни неразклонени, с акинета и хетероцист. Размножаване чрез хормогонии. Екзосимбионти при лишеи и растения

  • род Nostoc[w]: Космополитен род. С голямо количество витамин C. Използван за храна в Азия и Южна Америка
  • род Anabaena[w]: Космополитен род. Използвани за азотно биоторене в тропиците
  • род Scytonema: Някои представители са аерофити.
 • разред Stigonematales[w]: разклонени хормогонални нишковидни с хетероцист и акинета. Stigonema
 • разред Prochlorales (отдел Chloroxybacteria)
  • Централна вакуола
  • Периферия от нуклеоид и тилакоиди
  • Хлорофил А и B[w], в съчетание с 6 други пигмента
  • Участие в екзосимбиза при някои животни (напр при асцидии [w])
  • Предполагаем предшественик на хроматофорите и хлоропластите

  Значение на аеробните фотосинтезиращи бактерии

  • Първите фотосинтезиращи организми – от Архай.
  • Предшественици на хлоропластите при растенията
  • Използвани за храна: Nostoc и Spirulina; Космически храни
  • Участие във фитоедафона (почвената фотосинтезираща микрофлора)
  • Използвани за естествено азотно торене: Anabaena

  Разпространение и разнообразие

  • В света: 2 000 вида и 150 рода.
  • В България: 450 вида от 80 рода.

  Въпроси:

  1. Каква е разликата между Cyanobacteria и Chloroxybacteria?
  2. Колко типа клетки се откриват при многоклетъчните цианобактерии и каква е тяхната функция?
  Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
  онлайн версия обновена на 5.09.2017 от К. Стоянов
  www.botanica.gallery
  (cc) цитирането е задължително

   
 • Leave a Reply

  Вашият коментар

  rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
  Към лентата с инструменти