Oтдел Polypodiophyta /Папратообразни/

Обща характеристика

 • Древна група растения
 • Изключително разнообразие от съвременни форми (най-голямо разнообразие в тропиците)
 • Космополитно разпространени
 • По-голяма част по влажни места, по-малко са водни и ксерофитни
 • В субтропиците и умерени райони – сенколюбиви тревисти видове; в тропиците – тревисти, лиани, дървесни и епифити
 • Около 10 000 вида: изкопаеми и съвременни
 • Сред съвременните преобладават тревисти форми

Морфология

 • Многогодишни стъбла, изправени, най-често подземни стъбла (коренища) с адвентивни, нишковидни корени
 • Листа последователни, най-често перести. Еволюционна линия на едролистни спорови растения – при папратите листата са стъблени хомолози (неограничено, връхно нарастване). [видео]
 • Функционалност на листата – асимилиращи, спороносни, смесени
 • Спорофит: доминира, с добре диференцирани органи и тъкани [жизнен цикъл]
 • Гаметофит (протал): по-просто устроен, самостоятелно живеещ организъм, фотосинтезиращ или микоризен.

 • Еднаквоспорови и нееднаквоспорови
 • Спорите се формират на групи – соруси [видео]
 • Спорангии от два типа: лептоспорангии (с едноклетъчен произход и тънки стени) и еуспорангии (с многоклетъчен произход и дебели стени)
  • Лептоспорангиатни: Polypodiopsida [видео]
  • Еуспорангиатни: Ophioglossopsida, Marattiopsida

Филогения и еволюция

 • Неясни филогенетични връзки на Polypodiopyta с по-примитивните групи
 • Смята се, че само зелените водорасли могат да послужат като преходно звено – имат хлорофил a и b, същите каротиноиди и сперматозоиди с флагелуми без власинки.
 • Мъховете не се развиват в по-висша група
 • Папратите се развиват след девон и имат много голямо участие във флората на земята до сега

Клас Ophioglossopsida /Змийски папрати/

 • Древна, изолирана група дребни, многогодишни растения [w]
 • Доминиращ спорофит: силно скъсено коренище и слабо развита надземна част, състояща се от 1 лист разделен на асимилираща и спороносна част
 • Размножаване: вегетативно (рядко, чрез пъпки); безполово (еднаквоспорови); полово
 • Класификация: монотипен клас, включва сем. Ophioglossaceae
 • Представители в България [k]:

Клас Hydropteridopsida (Marsileopsida) /Водни папрати/

 • дребни треви във водни басейни или заливни места
 • нееднаквоспорови, образуват микро- и макроспорангии
 • спорокарпии: специализирани спороносни листа
 • два разреда с различни предшественици

Разред Salviniales

 • Водни папрати със свободно плаващи коренища
 • Листа последователни или групирани по 3 във възел
 • Микро- и макроспорангиите групиране в микро- макросоруси, затворени в спорокарпии
 • Гаметофитите силно редуцирани, не напускат спорите
 • Един съвременен род – Salvinia
 • Представител в България: Salvinia natans /Плаваща лейка/[w][k] – защитен вид, в бавно течащи води

Разред Marsileales

 • В затворени водни басейни, бавно течащи води, прикрепени към дъното
 • Най-многобройни в Австралия, липсват пустинни представители
 • Спорокарпиите в основата на листата – хомологни на листата
 • Фосилни данни от креда
 • Едно съвременно семейство (Marsileaceae[w]) с три рода: Marsilea[w], Pilularia[w] и Regnellidium[w]
 • Marsilea quadrifolia /Четирилистно разковниче/[w][k]: защитен вид, в чисти стоящи води.

Клас Polypodiopsida /Същински папрати/

 • Най-голямата група космополитно разпространени папрати, в умерените ширини многогодишни тревисти, предимно коренищни, в тропиците дървета и епифити
 • Едри листа от смесен тип (едновременно асимилират и спороносят), изключително разнообразни като морфология (линейни, елипсовидни, перести, длановидни); с дорзовентрален строеж
 • Размножаване: вегетативно, безполово (еднаквоспорови), полово
 • Листата перести или длановидни
 • Спорангиите са събрани на групи сори. Всеки спорангий е заловен с плацента за листния мезофил. Понякога плацентата развива ципесто покривало, което покрива сорите – индузий
 • Формата на индузия има диагностичен характер
 • Спорите развиват еднодомен протал [видео: жизнен цикъл]

Разред Osmundales

 • Спорангии на връхната част на листата. Включва едно семейство (Osmundaceae) с три рода.
 • Osmunda regalis /Царска папрат; Величествена осмунда/ – единственият български представител, в Струмската долина [w][k]

Разред Polypodiales, s.l.

Най-разнообразната група съвременни папрати

Семейство Polypodiaceae /Сладки папрати/

(още по темата)

Семейство Aspleniaceae /Изтравничеви/

сори с индузии

(още по темата)


Семейство Hypolepidaceae /Орловопапратови/

Спорангиите скрити под подвития ръб на листа

Семейство Aspidiaceae /Аспидиеви/

(още по темата)

Семейство Athyriaceae

сорите с индузии, разположени по средата на листните дялове

(още по темата)

Семейство Adiantaceae /Адиантови/

Семейство Hymenophyllaceae

Древни папрати (фосили от горен триас)[w]. Разпространени предимно в тропиците, Нова Зеландия; в Европа – Ирландия, Азорски острови. Сорите са по края на листа. Чувствителни към дефицит на влага, без устица.

Семейство Dicksoniaceae

дървовидни папрати в тропиците[w], напр. Dicksonia antarctica [w]

Клас Marattiopsida

Дървовидни еуспорангиатни папрати [w]

 • Angiopteris evecta [w]– разпространен в Мадагаскар
 • Marattia salicina /Кралска папрат/[w] – ендемит за Нова Зеландия

Препоръчван софтуер по темата:
Carboniferous forest simulator: С този софтуер можете да симулирате на компютъра си триизмерна разходка в гора през карбон. (безплатно за лична употреба)

Още за папратите: Папратите в България и по света

Въпроси:

 1. Папратите имат ли стробили?
 2. Кои типове спорангии се срещат при Polypodiophyta?
 3. Кой е основният белег за разграничаване на семействата същински папрати?
 4. Кои видове папрати сa защитени в България?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 1.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти