Oтдел Polypodiophyta /Папратообразни/

 • Древна група растения
 • Изключително разнообразие от съвременни форми (най-голямо разнообразие в тропиците)
 • Космополитно разпространени
 • По-голяма част по влажни места, по-малко са водни и ксерофитни
 • В субтропиците и умерени райони – сенколюбиви тревисти видове; в тропиците – тревисти, лиани, дървесни и епифити
 • Около 10 000 вида: изкопаеми и съвременни
 • Сред съвременните преобладават тревисти форми
 • С използването на съвременните филогенетични методи, съставът на отдела претърпява големи промени.

Морфология

 • Многогодишни стъбла, изправени, или най-често подземни (коренища) с адвентивни, нишковидни корени
 • Листата последователни, най-често перести. Еволюционна линия на едролистни спорови растения – при папратите листата са стъблени хомолози (неограничено, връхно нарастване). [видео]
 • Функционалност на листата – асимилиращи, спороносни, смесени
 • Спорофит: доминира, с добре диференцирани органи и тъкани [жизнен цикъл]
 • Гаметофит (протал): по-просто устроен, самостоятелно живеещ организъм, фотосинтезиращ или микоризен.

 • Еднаквоспорови и нееднаквоспорови
 • Спорите се формират на групи – соруси [видео], или върху спорангиофори.
 • Спорангии от два типа: лептоспорангии (с едноклетъчен произход и тънки стени) и еуспорангии (с многоклетъчен произход и дебели стени)
  • Лептоспорангиатни: Polypodiopsida [видео]
  • Еуспорангиатни: Psilotopsida, Ophioglossopsida, Marattiopsida

Филогения и еволюция

 • Представите за филогенията и еволюцията на папратообразните се промениха с напредването на филогенетичните изследвания.
 • По съвременните представи, в този отдел, заедно със същинските папрати, са включени хвощообразните и псилотовите

Класификация
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 2.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти