Отдел Pinophyta (Gymnospermae) /Голосеменни/


Отделът тук се разглежда в широкия класически смисъл. В съвременните класификационни схеми, посочените класове са издигнати до ранг на самостоятелни отдели.

Обща характеристика

 • Развиват семепъпки/семена открито върху люспите на женските шишарки.[k]
 • Предимно дървета и храсти, рядко лиани. Често със смоли.
 • Коренова система: осева, с развити разклонения
 • Стъбло: моноподиално разклонено, рядко неразклонено или силно разклонено с размери от 30 cm (Ephedra) до над 100 m с вторично задебеляване.
 • Листа:
  • игловидни, люсповидни, перести, ветриловидни, заловени спираловидно, поединично или по две или няколко в снопчета
  • Размери от няколко милиметра до 4 m.
 • Ксероморфни признаци: дебела кутикула, покриваща епидермални клетки с дебели стени, потопени устица и нагънати стени на асимилационната паренхима
 • Обикновено вечнозелени растения, листата функционират по няколко години

Екология

 • 8 семейства, 68 рода и около 630 вида
 • Oтносително малък брой видове с огромно екологично значение
 • Доминиращи растения, формират големи площи в северното полукълбо и райони с хладен климат
 • Икономически най-важните възобновяеми ресурси

Продължителност на живота

най-старите описани живи същества: 5000 години (Pinus longaeva[w], 3000 години (Sequoiadendron giganteum[w]), 2500 год. (Lagarostrobos franklinii[w]); Повечето живеят около 1000 години.

Жизнен цикъл

 • Мъжка шишарка: съответства по устройство на стробил и на единичен цвят.
 • Женска шишарка: съответства по устройство на група от стробили и съцветие. [видео]
 • Мегаспорите се образуват в семепъпки върху люспите на женските шишарки и развиват женския гаметофит без да напускат семепъпката
 • Микроспорите се образуват в мъжки шишарки, образувани от микроспорофили, от външната страна на които има микроспорангии
 • Развитието на мъжкия гаметофит (полен) започва в микроспорангия и продължава по-късно в мегаспорангия (семепъпката).
 • Женският гаметофит се формира от мегаспората и представлява женски протал (ендосперм) и 2, 8 или 200 архегония.
 • Семе: сбор от гаметофит и спорофит. Първичен ендосперм: с произход от женския протал (n). Зародиш (2n). Семенна обвивка и част от нуцелуса – с произход от майчиния спорофит – (2n).
 • Зародиш с 2, 5 до 17 семедела. Развива се за сметка на първичния ендосперм.
 • Семето узрява на втората година след опрашването.
 • Около 1/2 от голосеменните имат сочни тъкани обграждащи семената (месест присеменник, няма връзка с плод) – семената се разсейват от животни (зоохорно)

Класификация

Въпроси:

 1. Кои са особеностите в жизнения цикъл на голосеменните? До кой от разгледаните отдели са най-близки?
 2. Кои са основните разлики между класовете голосеменни?
 3. Как можем да използваме понятието „стробил“ за устройството на мъжките и женските шишарки?
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 02.10.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти