Отдел Pinophyta (Gymnospermae) /Голосеменни/


Отделът тук се разглежда в широкия класически смисъл. В съвременните класификационни схеми, посочените класове са издигнати до ранг на самостоятелни отдели.

Обща характеристика

 • Развиват семепъпки/семена открито върху люспите на женските шишарки.[k]
 • Предимно дървета и храсти, рядко лиани. Често със смоли.
 • Коренова система: осева, с развити разклонения
 • Стъбло: моноподиално разклонено, рядко неразклонено или силно разклонено с размери от 30 cm (Ephedra) до над 100 m с вторично задебеляване.
 • Листа:
  • игловидни, люсповидни, перести, ветриловидни, заловени спираловидно, поединично или по две или няколко в снопчета
  • Размери от няколко милиметра до 4 m.
 • Ксероморфни признаци: дебела кутикула, покриваща епидермални клетки с дебели стени, потопени устица и нагънати стени на асимилационната паренхима
 • Обикновено вечнозелени растения, листата функционират по няколко години

Екология

 • 8 семейства, 68 рода и около 630 вида
 • Oтносително малък брой видове с огромно екологично значение
 • Доминиращи растения, формират големи площи в северното полукълбо и райони с хладен климат
 • Икономически най-важните възобновяеми ресурси

Продължителност на живота

най-старите описани живи същества: 5000 години (Pinus longaeva[w], 3000 години (Sequoiadendron giganteum[w]), 2500 год. (Lagarostrobos franklinii[w]); Повечето живеят около 1000 години.

Жизнен цикъл

 • Мъжка шишарка: съответства по устройство на стробил и на единичен цвят.
 • Женска шишарка: съответства по устройство на група от стробили и съцветие. [видео]
 • Мегаспорите се образуват в семепъпки върху люспите на женските шишарки и развиват женския гаметофит без да напускат семепъпката
 • Микроспорите се образуват в мъжки шишарки, образувани от микроспорофили, от външната страна на които има микроспорангии
 • Развитието на мъжкия гаметофит (полен) започва в микроспорангия и продължава по-късно в мегаспорангия (семепъпката).
 • Женският гаметофит се формира от мегаспората и представлява женски протал (ендосперм) и 2, 8 или 200 архегония.
 • Семе: сбор от гаметофит и спорофит. Първичен ендосперм: с произход от женския протал (n). Зародиш (2n). Семенна обвивка и част от нуцелуса – с произход от майчиния спорофит – (2n).
 • Зародиш с 2, 5 до 17 семедела. Развива се за сметка на първичния ендосперм.
 • Семето узрява на втората година след опрашването.
 • Около 1/2 от голосеменните имат сочни тъкани обграждащи семената (месест присеменник, няма връзка с плод) – семената се разсейват от животни (зоохорно)

Клас Cycadopsida /Сагови голосеменни/

Дървета с палмовиден хабитус и шишарки дълги до 80 cm, разположени на върха. Полов процес оогамия. Семена с месеста ярка обвивка. Тропични.[w]

Клас Ginkgopsida /Гинкгови/


Ginkgo biloba[w][k]: Единствен съвременен вид от класа. Реликт от юра. Световно застрашен вид. Двудомен. Женските растения с голи семепъпки на дръжки [i]. Мъжките растения образуват стробили [w].

Клас Pinopsida /Иглолистни/

  • Предимно еднодомни дървета и храсти,
  • Събла моноподиално разклонени. Листа прости, игловидни, люсповидни, спирални, срещуположни, в снопчета
 • подклас Cordaitidae: само фосили [w]
 • подклас Pinidae: с разредите Araucariales, Pinales, Cupressales, Taxales и Podocarpales

Разред Araucariales /Араукариеви/

 • Oбединени в едно семейство (Araucariaceae)
 • Разпространение: южно полукълбо
 • Вечнозелени, двудомни дървета
 • Семена едри, ореховидни
 • Представители:

Разред Pinales /Борови/

Монотипен разред [w][k]

Семейство Pinaceae /Борови/

Най-голямото семейство голосеменни, около 250 вида, дървета и храсти. [k]

  • Формират горите в Евразия и Северна Америка
  • Листа игловидни, поединично или в снопче, последователни
 • род Pinus /Бор/[w][k]: листата на групи върху силно скъсени клонки с изглед на снопчета (брахибласти)
  • видове с по два листа в брахибласт:

  • видове с по 4-5 листа в брахибласт:
  • род Abies /Ела/[w][k]: листата плоски, последователни; шишарките изправени и се разпадат люспа по люспа:
  • род Picea /Смърч/[w][k]: листата 4-ръбести, разположени последователно, шишарките увиснали и падат цели:
  • Pseudotsuga menziesii /Дугласка ела/[w][k]: листата разположени последователно; шишарките с разраснали покривни люспи, падат цели; интродуциран американски вид
  • Larix decidua /Европейска лиственица/[w][k]: Листопаден вид, с дълги и къси клонки, с дребни увиснали шишарки; интродуциран.
  • Cedrus libani /Ливански кедър/[w][k]: Листа с правоъгълно сечение, разположени в къси клонки, бъчвовидни изправени шишарки; интродуциран.

Разред Cupressales

Листа игловидни или люсповидни, разположени срещуположно или прешленесто. Без смолести канали. По последните класификации е в състава на Pinales.[k]

Семейство Cupressaceae /Кипарисови/

Без смолести канали, със смолести идиобласти. При много представители шишарката образува месеста галбула от сраснали семенни и покривни люспи. По съвременните представи включва семействата Taxodiaceae и Metasequoiaceae.[k]

 • род Juniperus /Хвойна/[w][k]: Двудомни. Единственият род от семейството, естествено разпространен в България.
 • интродуцирани видове, използвани за озеленяване:

 

Семейство Taxodiaceae /Блатнокипарисови/

По съвременните класификации са обединени с Cupressaceae.

 • Sequojadendron giganteum /Мамутово дърво; Гигантска секвоя/[w][k]: достига възраст 4000 г., шишарки с диаметър 5-8 cm; интродуциран.[360-градусово панорамно видео от National Geographic]
 • Cryptomeria japonica[w][k]
 • Сходни по хабитус с Pinaceae, но без смолести канали. Високи дървесни, реликтни видове, в Централна Америка, Източна Азия и Тазмания. Листа игловидни или люсповидни. Полен без въздушни празнини.

 • Taxodium distichum /Блатен кипарис/[w][k]: листопадно дърво с два типа листа; интродуциран
 • Sequoia sempervirens /Вечнозелена секвоя/ [w][k]

Семейство Metasequoiaceae

Често причислявано към Taxodiaceae, в новите класификации – в Cupressaceae. Eдинствен вид Metasequoia glyptostroboides[w][k]

Разред Taxales

2 семейства; в България – само сем. Taxaceae /Тисови/[w], представено у нас само от един вид:

 • Taxus baccata /Обиновен тис; Отровачка/[w][k] – двудомен вид, семепъпките единични, с месести арилуси, защитен.

разред Podocarpales

[w]

Клас Gnetopsida /Гнетовидни/

 • Близки до Cycadopsida по жизнен цикъл, показват еволюционна връзка с покритосеменните
 • Включва 3 рода
 • Двусемеделен зародиш. Отсъствие на смоли
 • Стробил: дихазиално разклонен (аналог на съцветие)
 • Семепъпки с покривни люспи и 2 интегумента

Разред Welwitschiales

с един съвременен вид:

 • Welwitschia mirabilis /Удивителна велвичия/[w] – Реликтен, в пустините на Ангола и Намибия. Двудомен, ентомофилен вид. Стъбло: силно скъсено. Листа изключително дълги (2-6 m), лентовидни, груби, вечнозелени, с много устица (абсорбират влага от мъглите)

Разред Ephedrales

Дребни двудомни храстчета, с два вида в България:

 • Ephedra distachya /Обикновена ефедра/[w][k]: Широко разпространен вид в райони със сух климат. Силно разклонени стъбло, фотосинтезиращи разклонения. Листа: редуцирани. Семена: сочни. Лечебни качества: алкалоид ефедрин – при астма, простуда, като допинг и др.
 • E. foeminea (E. campylopoda) /Катерлива ефедра/[k] – край Петрич.

Разред Gnetales

представен от един съвременен род.

 • род Gnetum[w]: Мъжкият и женският гаметофит силно редуцирани в сравнение с останалите голосеменни. Двудомни, тропични, вечнозелени дървета, храсти и лиани, около 30 вида. Силно скъсени стробили, групирани в състробилия – наподобяват съцветия. Не се образуват архегонии. Семената с трислойна, ярка месеста обвивка. Някои видове се консумират (млади листа, семена с маслен перисперм); лечебни


Въпроси:

 1. Кои са особеностите в жизнения цикъл на голосеменните? До кой от разгледаните отдели са най-близки?
 2. Кои са основните разлики между класовете голосеменни?
 3. Как можем да използваме понятието „стробил“ за устройството на мъжките и женските шишарки?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 01.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти